استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

علوم هفتم – فصل ۱۵

فصل پانزدهم قسمت اول

آموزش فصل پانزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل پانزدهم قسمت دوم

آموزش فصل پانزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل پانزدهم قسمت سوم

آموزش فصل پانزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت سوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل پانزدهم قسمت چهارم

آموزش فصل پانزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت چهارم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون