استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

علوم هفتم – فصل ۱۴

فصل چهاردهم قسمت اول

آموزش فصل چهاردهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل چهاردهم قسمت دوم

آموزش فصل چهاردهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل چهاردهم قسمت سوم

آموزش فصل چهاردهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت سوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل چهاردهم قسمت چهارم

آموزش فصل چهاردهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت چهارم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل چهاردهم قسمت پنجم

آموزش فصل چهاردهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت پنجم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون