استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

علوم هفتم – فصل ۱۳

فصل سیزدهم قسمت اول

آموزش فصل سیزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل سیزدهم قسمت دوم

آموزش فصل سیزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل سیزدهم قسمت سوم

آموزش فصل سیزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت سوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل سیزدهم قسمت چهارم

آموزش فصل سیزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت چهارم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل سیزدهم قسمت پنجم

آموزش فصل سیزدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت پنجم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون