استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

علوم هفتم – فصل ۱۲

فصل دوازدهم قسمت اول

آموزش فصل دوازدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل دوازدهم قسمت دوم

آموزش فصل دوازدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل دوازدهم قسمت سوم

آموزش فصل دوازدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت سوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل دوازدهم قسمت چهارم

آموزش فصل دوازدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت چهارم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون