استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

علوم هفتم – فصل ۱۱

فصل یازدهم قسمت اول

آموزش فصل یازدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل یازدهم قسمت دوم

آموزش فصل یازدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل یازدهم قسمت سوم – قسمت پایانی فصل ۱۱

آموزش فصل یازدهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت سوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون