استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

علوم هفتم – فصل ۱۰

  فصل دهم قسمت اول

  آموزش فصل دهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت اول

  توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

  به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

  کاری از گروه آموزشی وبمون

  فصل دهم قسمت دوم

  آموزش فصل دهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت دوم

  توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

  به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

  کاری از گروه آموزشی وبمون

  فصل دهم قسمت سوم

  آموزش فصل دهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت سوم

  توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

  به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

  کاری از گروه آموزشی وبمون

  فصل دهم قسمت چهارم

  آموزش فصل دهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت چهارم

  توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

  به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

  کاری از گروه آموزشی وبمون

  فصل دهم قسمت پنجم

  آموزش فصل دهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت پنجم

  توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

  به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

  کاری از گروه آموزشی وبمون

  فصل دهم قسمت ششم

  آموزش فصل دهم کتاب علوم پایه هفتم – قسمت ششم

  توسط دبیر گرامی جناب آقای سید امیرمحمد رضوی

  به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

  کاری از گروه آموزشی وبمو