استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

علوم نهم

فصل یازدهم

آموزش فصل یازدهم کتاب علوم پایه نهم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سلیمانی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل دوازدهم – قسمت اول

آموزش فصل دوازدهم کتاب علوم پایه نهم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای سلیمانی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل دوازدهم – قسمت دوم

آموزش فصل دوازدهم کتاب علوم پایه نهم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سلیمانی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل سیزدهم – قسمت اول

آموزش فصل سیزدهم کتاب علوم پایه نهم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای سلیمانی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل سیزدهم – قسمت دوم

آموزش فصل سیزدهم کتاب علوم پایه نهم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سلیمانی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل چهاردهم

آموزش فصل چهاردهم کتاب علوم پایه نهم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سلیمانی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

فصل پانزدهم

آموزش فصل پانزدهم کتاب علوم پایه نهم

توسط دبیر گرامی جناب آقای سلیمانی

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون