استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

عربی هشتم

درس هشتم

آموزش درس هشتم کتاب عربی پایه هشتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای رزاقی مهر

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس نهم

آموزش درس نهم کتاب عربی پایه هشتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای رزاقی مهر

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس دهم

آموزش درس دهم کتاب عربی پایه هشتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای رزاقی مهر

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون