استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

زبان انگلیسی هشتم

حل تست های درس چهارم

آموزش درس چهارم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم – حل تست

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس ششم

آموزش درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

حل تمرینات درس ششم

آموزش درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم – حل تمارین

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس هفتم قسمت اول

آموزش درس هفتم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس هفتم قسمت دوم

آموزش درس هفتم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون