استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

زبان انگلیسی نهم

درس پنجم قسمت اول

آموزش درس پنجم کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس پنجم قسمت دوم

آموزش درس پنجم کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

حل تمرین درس ۵ قسمت اول

آموزش کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – قسمت اول حل تمرین درس ۵

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

حل تمرین درس ۵ قسمت دوم

آموزش کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – قسمت دوم حل تمرین درس ۵

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس ششم قسمت اول

آموزش درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – قسمت اول

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس ششم قسمت دوم

آموزش درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – قسمت دوم

توسط دبیر گرامی جناب آقای صفری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون