استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

اجتماعی هفتم

درس ۱۷

آموزش درس هفدهم کتاب اجتماعی پایه هفتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای آشوری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

سوالات درس ۱۷

آموزش درس هفدهم کتاب اجتماعی پایه هفتم – سوالات درس ۱۷

توسط دبیر گرامی جناب آقای آشوری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس ۱۸

آموزش درس هجدهم کتاب اجتماعی پایه هفتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای آشوری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

سوالات درس ۱۸

آموزش درس هفدهم کتاب اجتماعی پایه هفتم – سوالات درس ۱۸

توسط دبیر گرامی جناب آقای آشوری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس ۱۹

آموزش درس نوزدهم کتاب اجتماعی پایه هفتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای آشوری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون

درس ۲۰

آموزش درس بیستم کتاب اجتماعی پایه هفتم

توسط دبیر گرامی جناب آقای آشوری

به همت دبیرستان غیردولتی مدرس منطقه ۱۳ تهران

کاری از گروه آموزشی وبمون