آموزش استفاده از پرتال

آموزش استفاده از پرتال برای دبیران

آموزش استفاده از پرتال برای دانش آموزان

آموزش تحویل تکلیف به دبیر برای دانش آموزان